Mediacja zamiast sądu

Projektodawca: Fundacja „CENTRUM PROMOCJI I ROZWOJU MEDIACJI” oddział w Grodzisku Wielkopolskim.

Przedmiotem projektu jest organizacja i przeprowadzenie serii otwartych wykładów oraz warsztatów pod nazwą „MEDIACJA ZAMIAST SĄDU”. Miałyby one na celu zapoznanie mieszkańców Grodziska Wielkopolskiego i okolic z alternatywnymi wobec procesu sądowego sposobami rozwiązywania sporów, w szczególności mediacją, a także sposobami radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych poprzez wdrażanie zasad kulturalnej, efektywnej oraz antydyskryminacyjnej komunikacji. Projekt jest odpowiedzią na rosnące koszty procesu sądowego oraz wydłużający się czas rozpoznawania sprawy przez sąd. Ma on pokazać, że mamy dziś możliwość wyboru sposobu rozwiązania istniejącego sporu i nie jesteśmy już skazani wyłącznie na sąd. Projekt zakłada przeprowadzenie we współpracy z Grodziską Biblioteką Publiczną wykładów otwartych oraz warsztatów. Przyczyni się to do podniesienia świadomości mieszkańców gminy o możliwościach i korzyściach płynących z mediacji jako alternatywy dla skomplikowanego i kosztownego procesu sądowego. Dodatkowo, w ramach projektu będzie przewidziana możliwość skorzystania przez mieszkańców z bezpłatnych konsultacji z mediatorem z zakresu tematyki realizowanego projektu podczas stałych dyżurów mediatora w siedzibie Oddziału Fundacji.

Zgłaszający projekt nie chce zamykać się na żadną grupę mieszkańców, jednakże biorąc pod uwagę, że statystycznie największą styczność z sądem mają osoby w wieku od 25 do 60 lat uznano, że ta grupa wiekowa będzie właściwą grupą docelową projektu. Warto również podkreślić, że osoby z tego przedziału wiekowego, z pewnymi wyjątkami, nie są objęte dostępem do nieodpłatnej pomocy prawnej, o której mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 294), co znacznie utrudnia im pozyskanie wiedzy o mediacji. Aktualnie mediacja promowana jest głównie w środowisku prawniczym a także wśród osób młodych, w tym dzieci i młodzieży. Owoce tych działań z pewnością będą widoczne za kilka lat, lecz konieczne jest również podejmowanie działań, których efekty mogą być zauważalne już dzisiaj.

Odbiorcami bezpośrednimi projektu będą wszystkie osoby uczestniczące w wykładach otwartych, warsztatach, a także korzystający z bezpłatnych konsultacji z mediatorem. Projekt będzie jednak pośrednio oddziaływał także na inne osoby. Odbiorcami pośrednimi będą bowiem osoby najbliższe, w tym rodzina oraz znajomi uczestników wykładów i warsztatów, a także osoby, do których dotrą ulotki i broszury informacyjne dotyczące alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Ulotki oraz broszury informacyjne byłyby wyłożone w miejscach najbardziej uczęszczanych przez mieszkańców gminy, tj. w urzędach, w sądzie, w bibliotekach, co zwiększyłoby zasięg oddziaływania projektu, a także stanowiłoby element pozyskiwania wiedzy o mediacji po jego zakończeniu.

 

Zapraszamy do skorzystania z oferty Fundacji "Centrum Promocji i Rozwoju Mediacji", która w ramach "Grodziskich Inicjatyw Społecznych 2020" realizuje przedsięwzięcie pt.  „Mediacja zamiast sądu” w Grodzisku Wielkopolskim. „Sąd… można inaczej! Mediacja” (lipiec – sierpień 2020). Ze względu na sytuację epidemiologiczną działania będą realizowane on-line.

Poniżej przedstawiamy harmonogram realizacji działań
    I. Webinary (1,5 godziny):14 lipca, godz. 17.00, 21 lipca, godz. 17.00, 4 sierpnia, godz. 17.00, 11 sierpnia, godz. 17.00
    II. Warsztaty on-line (2 godziny):6 sierpnia, godz. 16.00, 13 sierpnia, godz. 16.00,
20 sierpnia, godz. 16.00
    III. Dyżur mediatora (2 godziny):15 lipca, godz. 17.00, 19 sierpnia, godz. 17.00

    • Dostęp do webinaru i warsztatów on-line będzie bezpłatny, będą mogły w nim uczestniczyć osoby, które dokonają wcześniejszego zgłoszenia drogą mailową i otrzymają link do transmisji;
    • Maksymalna liczba osób mogących uczestniczyć w webinarze to 25 osób, natomiast w warsztatach on-line to 15 osób;
    • W razie dużego zainteresowania webinarami możliwa jest transmisja otwarta na profilu fundacji w portalu facebook.com
    • Zapisy na webinary i warszaty on-line będzie można dokonywać mailowo na adres: biuro@centrum-mediacji.org;
    • Dyżury mediatora będą prowadzone w siedzibie oddziału fundacji w grodzisku wlkp. Przy ul. Słowackiego 44 (wejście od podwórza – budynek kancelarii adwokackiej).
    • Pierwszeństwo konsultacji z mediatorem będą miały osoby wcześniej zapisane; zapisy będzie można dokonywać telefonicznie pod nr tel.: 661 750 356 lub mailowo na adres: biuro@centrum-mediacji.org.

„Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Grodzisk Wielkopolski”
Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim