Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Grodzisk Wielkopolski poprzez zwiększenie wiedzy strażaków OSP Słocin oraz mieszkańców gminy w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz zachowań w sytuacjach zagrożenia.

Projektodawca: Marcin Wosiński

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców Gminy Grodzisk Wielkopolski w zakresie ochrony zdrowia i życia poprzez przeszkolenie ich w zakresie udzielania pierwszej pomocy i obsługi AED. Cele szczegółowe projektu to: zwiększenie kompetencji strażaków OSP Słocin, zwiększenie zaangażowania mieszkańców w poprawę bezpieczeństwa, pobudzenie aktywności w członkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Grodzisk Wielkopolski oraz integracji mieszkańców.

Odbiorcami projektu będą mieszkańcy Gminy Grodzisk Wielkopolski, we wszystkich grupach wiekowych. Głównymi odbiorcami będą mieszkańcy Sołectwa Słocin na terenie którego będzie realizowany projekt. Na każdym etapie projektu mogą wziąć w nim udział również pozostali mieszkańcy gminy.
Odbiorcy bezpośredni to:
- druchowie OSP Słocin,
- dzieci z Przedszkola Gminnego im. Krasnala Hałabały Filia Słocin,
- uczniowie Szkoły Podstawowej w Słocinie,
- pozostali mieszkańcy gminy, którzy wezmą udział w szkoleniach w zakresie pierwszej pomocy, festynie oraz zawodach sportowo-pożarniczych.
Odbiorcy pośredni to pozostali mieszkańcy gminy Grodzisk Wielkopolski, którzy będą mogli czuć się bezpieczniej wiedząc, że zwiększa się liczba osób, które znają zasady udzielania pierwszej pomocy oraz obsługi AED.

„Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Grodzisk Wielkopolski”
Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim