Wzmocnienie potencjału ratowników z KPP w OSP gminy Grodzisk Wielkopolski

Projektodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Grodzisku Wielkopolskim

Kurs KPP określany jest ramowym programem kursu opublikowanym przez Ministra Zdrowia i realizowany przez Centrum Ratownictwa, pozwala na uzyskanie tytułu „Ratownika” zgodnie z art. 13 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym i tym samym jest dla osób nieposiadających wykształcenia medycznego. Szkolenie z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy organizowane dla strażaków OSP z terenu gminy Grodzisk Wielkopolski obejmowałoby, zgodnie z wymaganiami 66 godzin nauczania. Szkolenia prowadzone są przez doświadczonych specjalistów, lekarzy, ratowników i psychologów. Aby uczestniczyć w kursie nie jest wymagane posiadanie wcześniejszej wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy. Kurs KPP jest tak skonstruowany, aby w przystępny sposób zdobyć umiejętności i potrzebną wiedzę do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Kursy składają się głównie z ćwiczeń praktycznych i pozorowanych akcji ratunkowych. Uczestnicy kursu KPP kończą szkolenie egzaminem teoretyczno-praktycznym i otrzymują zaświadczenie o uzyskaniu tytułu „Ratownika”.

Uczestnikami bezpośrednimi kursu będą strażacy - druhowie z pięciu jednostek OSP działających na terenie gminy Grodzisk Wielkopolski – jednostka OSP Grodzisk Wielkopolski włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego oraz druhowie z jednostek OSP spoza systemu: OSP Słocin, OSP Grąblewo, OSP Kąkolewo, OSP Borzysław. Łącznie 12 druhów OSP.

„Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Grodzisk Wielkopolski”
Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim