Kwalifikacja wojskowa w 2023 roku

Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu grodziskiego zostanie przeprowadzona w dniach od 23maja 2023r. do 13czerwca 2023 r. w godz. od 8:30 do 16:30 w Grodziskiej Hali Sportowej przy ul. Żwirki i Wigury 2A w Grodzisku Wielkopolskim.

Kwalifikację dla mieszkańców Gminy Grodzisk Wielkopolski zaplanowano w terminie od 23 do 29 maja 2023 r. w przypadku mężczyzn i dn. 12 czerwca 2023 r. w przypadku kobiet.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego2023 roku w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r., do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się mężczyzn urodzonych w roku 2004,a także mężczyzn urodzonych w latach 1999-2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, tzw. "roczniki starsze"

Osoby, które w latach 2021 i 2022: 

a)      zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b)      zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;

Ponadto będą wzywane kobiety urodzone w latach 1999-2004 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Podstawę wezwania do kwalifikacji wojskowej stanowi Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2023 r. na terenie województwa wielkopolskiego. Każda osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej otrzyma wezwanie od burmistrza z terminem kwalifikacji wojskowej.

 

 

 

UWAGA!!!

Osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej winne są przedstawić następujące dokumenty:

 - dowód osobistylub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,

- dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

- posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

- dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe;

Wobec osoby, która nie stawiła się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, może być nałożona grzywna w celu przymuszenia albo zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej (art. 59 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny).

Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej przed burmistrzem, właściwą komisją lekarską lub szefem wojskowego centrum rekrutacji w określonym terminie i miejscu albo nieprzedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, oraz odmowa poddaniu się badaniom lekarskim podlegają karze ograniczenia wolności albo grzywny (art. 681 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny).

 

 

Najchetniej czytane

2023-04-05
Geocaching w Grodzisku Wielkopolskim
2023-04-04
Jubileuszowe sympozjum naukowe w firmie Haba
2023-03-20
Grodziski Pchli Targ edycja 2023
2023-04-03
Grodziski Jarmark Wielkanocny 2023
2023-04-14
Zaproszenie na badanie słuchu - ODWOŁANE!